Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
A L G E M E N E     V O O R W A A R D E N

Artikel 01 : Onderwerp
Artikel 02 : Reikweidte van het gebruiksrecht
Artikel 03 : Aflevering en installatie
Artikel 05 : Garantie
Artikel 06 : Intellectuele eigendom
Artikel 07 : Aansprakelijkheid
Artikel 08 : Overmacht
Artikel 09 : Tarieven en betalingen
Artikel 10 : Duur en BeŽindiging bij Service contracten
Artikel 11 : Broncode en/of overdracht programmatuur
Artikel 12 : Slotbepalingen
Download handleiding CMS

 
Algemene Voorwaarden
Dit is een overeenkomst tussen u, Eindgebruiker van iWebPro geleverde Wesites en Webapplicaties t.b.v. PC's en PC netwerken (hierna te noemen: de Programmatuur), en iWebPro (hierna: de Overeenkomst). Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen partijen bij het gebruik van de software van iWebPro en zijn dus van toepassing op andere of gewijzigde programmacode (ten opzichte van de oorspronkelijke geleverde programmatuur) die ter beschikking van Eindgebruiker komt in die gevallen dat de programmatuur wordt aangepast of gewijzigd, nieuwe releases ter beschikking worden gesteld of waarin andere programmatuur (uitbreidingen, aanvullingen) van iWebPro wordt geleverd, tenzij iWebPro bij het beschikbaar stellen van nieuwe versies en/of nieuwe releases andere voorwaarden stelt.

iWebPro en Eindgebruiker komen het volgende overeen:
     
Artikel 1 : Onderwerp
1. iWebPro verleent hierbij aan Eindgebruiker het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht, de in computerleesbare vorm (de objectcode) van de Programmatuur onder hierna te noemen voorwaarde te gebruiken op de computer of het computersysteem van Eindgebruiker voor zover die binnen het eigen bedrijf of de eigen organisatie worden gebruikt of het bij calamiteiten in te schakelen vervangende computersysteem al dan niet in een back-up centrum van derden (Hostinprovider), welke recht Eindgebruiker hierbij aanvaardt. Het gebruiksrecht gaat eerst in nadat Eindgebruiker de daarvoor verschuldigde vergoeding heeft voldaan aan iWebPro.
2. iWebPro brengt naar eigen inzicht nieuwe versies en/of nieuwe releases van de programmatuur uit, waarop Eindgebruiker slechts aanspraak heeft indien een schriftelijk overeenkomst bestaat met de Eindgebruiker. Op nieuwe versies en/of nieuwe releases zijn de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing, tenzij iWebPro bij het beschikbaar stellen van nieuwe versies en/of releases andere voorwaarden stelt.
3. Onder het gebruiksrecht valt tevens de door iWebPro aan Eindgebruiker ter beschikking te stellen documentatie waarin de werking van de Programmatuur is beschreven (hierna: Documentatie), inclusief aanpassingen daarop indien nieuwe versies en/of nieuwe releases daartoe aanleiding geven. Onder documentatie wordt ook verstaan de Code- en Technische documentatie.
Artikel 2 : Reikweidte van het gebruiksrecht
1. Het gebruiksrecht is beperkt tot de normale bedrijfs- respectievelijk beroepsuitoefening van Eindgebruiker, daaronder wordt uitdrukkelijk niet inbegrepen het ten behoeve van derden uitbaten van functionaliteit van de Programmatuur. De Programmatuur mag door de Eindgebruiker slechts in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt. Eindgebruiker is nimmer gerechtigd om -al dan niet tegen vergoeding- de Programmatuur door middel van een netwerk of andere telecommunicatiefaciliteiten ten behoeve van derden op afstand toegankelijk te maken of (aan meer dan het aantal gebruikers waarvoor betaalt wordt) ter beschikking te stellen.
2. Het is Eindgebruiker toegestaan:
  a. de Programmatuur te laden en in beeld te brengen indien voor zover technisch noodzakelijk en in overeenstemming met de gebruikersdoeleinden;
  b. alsmede de werking van de Programmatuur waar te nemen, te bestuderen en te testen teneinde de daarna ten grondslag liggende ideeŽn en beginselen te achterhalen, mits een een ander geschiedt tijdens de sub a genoemde handelingen;
3. Het is Eindgebruiker verboden:
  a. de gehele programmatuur of een deel daarvan dan wel enige kopie of deel daarvan te verhuren of uit te lenen of anderszin -al dan niet tegen vergoeding- ter beschikking te stellen aan derden buiten de onderneming;
  b. anders dan als onderdeel van onde lid 2, sub a van dit artikel bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de Programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iWebPro;
  c. de Programmatuur te verveelvuldigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
  d. de in/op de Programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de Programmatuur of enige verwijzing naar iWebPro, te wijzigen of te verwijderen;
  e. de Programmatuur anderszins openbaar te maken en of te verveelvoudigen, het aanbrengen van wijzigingen daarbij inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk krachtens de Overeenkomst aan Eindgebruiker is toegestaan.
  f. de vormgeving bij internetpresentaties (websites, Flashanimaties)te veranderen of afbeeldingen te wijzigen/toe te voegen zodanig, dat dit niet volgens de visie van iWebPro als auteur is bedoeld.
4. Indien Eindgebruiker codevorm van de Programmatuur behoeft om de interoperabiliteit tot stand te brengen met andere programmatuur, zal Eindgebruiker iWebPro schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. iWebPro zal alsdan binnen redelijke termijn beoordelen of Eindgebruiker dan de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiŽle voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Eindgebruiker eventuele in te schakelen derde.
5. Eindgebruiker mag op grond van lid 4 van dit artikel verkregen informatie slechts gebruiken ( en die informatie zonodig meedelen aan derde die hij met dat doel inschakelt) voor het tot stand brengen van de in artikel 4 bedoelde interoperabiliteit. De informatie mag uitdrukkelijk niet worden gebruikt voor ontwikkeling, productie of het in de handel brengen van een ten opzichte van de Programmatuur concurrerend computerprogramma of voor handelingen die inbreuk maken op het auteursrecht van iWebPro.
Artikel 3 : Aflevering en installatie
iWebPro draagt zelf zorg voor aflevering van de Programmatuur inclusief de Documentatie(s). Voorts kan iWebPro op verzoek van Eindgebruiker zorg (laten) dragen voor installatie van de Programmatuur op de apparatuur van Eindgebruiker. Voor websites en webapplicaties gebeurt dit bij de webhosting/provider naar gewenste keuze van de eindgebruiker. Installatie is niet in de licentievergoeding begrepen en zal in voorkomende geval tegen de alsdan algemeen geldende tarieven aan Eindgebruiker in rekening worden gebracht.
Artikel 5 : Garantie
1. Gedurende een periode van dertig dagen na aflvering aan Eindgbruiker respectievelijk installatie van de Programmatuur door iWebPro, is iWebPro gehouden naar beste vermogen eventuele gebreken in de Programmatuur te herstellen indien de Programmatuur niet aan de bijbehorende Documentatie schriftelijk uitdrukkelijk vastgestelde specificaties voldoet, mits deze gebreken gedetailleerd en schriftelijk aan iWebPro zijn medegedeeld.
2. Mits Eindgebruiker de verschuldigde gebruiksvergoeding tijdig heeft voldaan zal dergelijke herstel door iWebPro gratis worden uitgevoerd. In geval van onbevoegd of onoordeelkundig gebruik van de Programmatuur is iWebPro gerechtigd de kosten van herstel aan Eindgebruiker in rekening te brengen. iWebPro zal zich tot het uiterste inspannen de fouten zo spoedig mogelijk na foutmelding, binnen kantoortijden te herstellen.
3. iWebPro spant zich naar beste kunnen voor in dat de Programmatuur op het moment van aflevering en/of installatie door iWebPro virusvrij is.
4. iWebPro garandeert niet dat de Programmatuur voldoet aan de doelstelling die Eindgebruiker heeft aangaande de Programmatuur bij de toepassing ervan.
5. De Programmatuur is met zorgvuldigheid en met inachtneming van algemeen geaccepteerde bedrijfspraktijken ontwikkeld en getest. Niettemin erkent en aanvaardt Eindgebruiker dat de Programmatuur, onder meer vanwege haar aard en het feit dat de Programmatuur door Eindgebruiker wordt ingezet in een technische omgeving bij de samenstelling waarvan iWebPro niet betrokken is en waarop zij geen invloed heeft, niet onder alle omstandigheden foutloos of zonder onderbrekingen zal functioneren.
6. Voor alle websites en webapplicaties geldt, dat iWebPro niet aansprakelijk is voor storingen en defecten die bij de server ontstaan als gevolg van schade door technische mankementen. Vooraf bepaalt en kiest de eindgebruiker zelf bij welke server of hosting provider hij zijn webapplicatie wil hosten. iWebPro is slechts verantwoordelijk en is garantie alleen van toepassing voor het goed funktioneren van de applicaties die op het net worden gepubliceerd. Hierbij zijn de funktionaliteiten van de applicaties uitvoerig met de eindgebruiker besproken en gespecificeerd.
Artikel 6 : Intellectuele eigendom
1. De auteursrechten van alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Programmatuur en DTP ontwerpen (en de wijzigingen en aanpassingen daarop alsmede nieuwe versies van de Programmatuur) komen uitsluitend toe aan iWebPro. Niets in de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van (enig deel van) zodanig recht. Eindgebruiker erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.
2. iWebPro zal Eindgebruiker vrijwaren tegen elke rechtsvorm welke gebaseerd is op de bewering dat door iWebPro zelf ontwikkelde Programmatuur of Documentatie inbreuk maken op een in Nederland geldende recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Eindgebruiker iWebPro onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvoering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van evenuele schikkingen, geheel overlaat aan iWebPro. Eindgebruiker zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan iWebPro verlenen om zich, zonodig in naam van Eindgebruiker, tegen deze rechtsvordering te verweren.
3. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Eindgebruiker in de Programmatuur of Documentatie heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen en in het geval Eindgebruiker de voorwaarden verbonden aan het gebruiksrecht niet in acht neemt.
4. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat door iWebPro zelf ontwikkelde Programmatuur en/of Documentatie inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van iWebPro een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal iWebPro het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruikersvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Eindgebruikker het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Programmatuur of Documentatie, ongestoord kan blijven gebruiken.
5. iWebPro is niet aansprakelijk voor het technisch funktioneren van de apparatuur bij de webhostaanbieder -en de vrijwaring vervalt betreffende- een claim die het gevolg is van de combinatie, de bediening of het gebruik van de Programmatuur met apparatuur of Programmatuur die niet is verstrekt of schriftelijk is aanbevolen door iWebPro, of het gevolg is van een niet door of namens iWebPro aangebrachte verandering in de Programmatuur, tenzij iWebPro hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
6. iWebPro is gerechtigd technische maatregen te nemen ter bescherming van de Programmatuur.
Artikel 7 : Aansprakelijkheid
1. iWebPro aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit artikel 7 blijkt.
2. De totale aansprakelijkheid van iWebPro wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst en/of daarmee verband houdende verplichtingen is beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag (excl. BTW) dat Eindgebruiker voor een exemplaar van de Programmatuur aan iWebPro heeft voldaan, tenzij in dit artikel anderszins is bepaald. In geval de schade wordt veroorzaakt door nieuwere versie/release is de aansprakelijkheid van iWebPro beperkt tot maximaal het bedrag dat Eindgebruiker heeft voldaan voor de betreffende nieuwe versie/release van de Programmatuur.
3. Indien in rechte wordt vastgesteld dat iWebPro voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan de in lid 2 genoemde limiet, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot een bedrag van maximaal Ä 5.000,- ( vijfduizend euro )
  Onder directe schade wordt verstaan :
  a. de redelijke kosten die Eindgebruiker zou moeten maken om de prestaties van iWebPro aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Eindgebruiker de Overeenkomst heeft ontbonden;
  b. de redelijke kosten die Eindgebruiker heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat iWebPro op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  c. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  d. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Eindgebruiker aantoont dat de kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst.
4. Aansprakelijkheid van iWebPro voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie, is in ieder geval uitgesloten.
5. Buiten de in leden 2, en 3 van dit artikel genoemde gevallen rust op iWebPro geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebasseerd.
De in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
6. De aansprakelijkheid van iWebPro wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of daarmee verband houdende verplichting ontstaat slechts indien Eindgebruiker iWebPro onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en iWebPro ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat iWebPro in staat is adequaat te reageren.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Eindgebruiker de schade zo spoedig mogelijk na ontstaan daarvan schriftelijk bij iWebPro meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
8. iWebPro ontwikkeld code voor websites.iWebPro is niet verantwoordelijk voor de hosting-fasciliteiten waar de eindgebruiker de site heeft staan. iWebPro is slechts de onwikkelaar van de site en is niet verantwoordelijk voor de hosting. Immers bepaalt de eindgebruiker zelf bij welke hostingprovider hij of zij de site wenst onder te brengen.
Artikel 8 : Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van iWebPro wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van iWebPro.
Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst dan wel daarmee verband houdende verplichtingen reeds gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
Artikel 9 : Tarieven en betalingen
1. De door Eindgebruiker aan iWebPro voor het gebruiksrecht van de Programmatuur te betalen vergoeding zijn vermeld in de meest actuele offerte (hierna de factuur) van iWebPro, welke Eindgebruiker bekend is. De gebruiksrechtvergoedingen worden vermeerderd met BTW.
2. Facturen voor de in lid 1 bedoelde vergoedingen worden door iWebPro verstuurd. De facturen dienen zonder compensatie en aftrek te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na verzending daarvan door iWebPro. Bij gebreke van tijdige betaling is Eindgebruiker, zonder ingebrekestelling of aanmaning, gehouden tot vergoeding van een rente van ťťn (1) % per maand of gedeelte van de maand over alle te late betalingen.
3. Alle kosten die door iWebPro voortvloeien uit niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming van enig bepaling van de Overeenkomst door Eindgebruiker -waaronder niet tijdig betaling- komen ongeacht of iWebPro eisend of verwerende partij is, voor rekening van Eindgebruiker. Onder deze kosten vallen onder meer de eventuele kosten voor aanmaning en alle verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, gemaakt door deurwaarders en/of advocaten. De kosten worden in ieder geval gesteld op 15(%) van de achterstallige betalingen, met een minimum van Ä 300,- (driehonderd euro). Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan 15% van de achterstallige betalingen, zijn die werkelijke kosten voor rekening van Eindgebruiker.
Artikel 10 : Duur en BeŽindiging
1. De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de Overeenkomst of een ander document waarin de Overeenkomst wordt verwezen, en geldt voor onbepaalde tijd.
2. Indien de Overeenkomst zal zijn beŽindigd, is Eindgebruiker verplicht om meteen nadien de Programmatuur en Documentatie, inclusief alle eventueel verstrekte nieuwe versies en/of releases te vernietigen en/of aan iWebPro te retourneren, zulks ter keuze van iWebPro.
3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst met inmiddelijke ingang te beŽindigen indien de andere partij ernstig tekort is geschoten in de nakoming van ťťn of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, en de andere partij het gebrek of tekortkoming niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke aanzegging daartoe ongedaan heeft gemaakt of gezuiverd, dan wel indien ťťn der partijen :
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • sursťance van betaling is verleend; dan wel
  • een betalingsregeling aan haar crediteuren heeft aangeboden.
Artikel 11 : Broncode en/of overdracht programmatuur
Eindgebruiker heeft in geen geval recht op of kan aanspraak maken op de broncode van de Programmatuur. Dit in tegenstelling als bij de afname van de Programmatuur voor deze broncode is gefactureerd.

iWebPro kan tevens voor het niet functioneren van de programatuur niet meer aansprakelijk worden gesteld indien eindegebruiker toegamg wordt verleend tot alle broncodes in elke hoedanigheid dan ook. Dit houd in, dat indien eingebruiker toegang heeft tot de server en zelf inzicht krijgt om bestanden die code bevatten voor het goed funtioneren van de programmatuur mogelijk zelf of door derden te veranderen en/of te wijzigingen, iWEbPro in totaliteit niet meer aansprakelijk is voor elke vorm van storingen het niet functioneren van de applicatie.

Als er sprake is van speciale ontwikkelde bewerkingen zoals Flash animaties, liggen de licenties en eigendom geheel bij iWebPro. Desgewenst kunnen deze liecenties afgekocht/gefactureerd worden waarna deze bronbestanden vrij voor gebruik en door de nieuwe eigenaar te wijzigen zijn.
Artikel 12 : Slotbepalingen
1. De rechten en plichten van partijen met betrekking tot het gebruik van de Programmatuur zijn uitsluitend in de Overeenkomst vastgelegd; alle eventuele eerdere afspraken dienaangaande zijn onverbindend.
2. Eventuele door Eindgebruiker gehanteerde algemen voorwaarde worden uitdrukkelijk door iWebPro van de hand gewezen en zijn geen onderdeel van de overeenkomsten tussen partijen.
3. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat door beide partijen is ondertekent.
4. De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten kunnen door Eindgebruiker niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van iWebPro.
5. Alle kennisgevingen en verzoeken die iWebPro of Eindgebruiker aan elkaar doen uitgaan, moeten in geval een schriftelijke mededeling op grond van de Overeenkomst verplicht is geschieden door middel van aangetekend schrijven, en kunnen in alle andere gevallen geschieden per post, telefax of moeten geschieden per elektronische post en worden geacht de geadresseerde te bereiken binnen 72 uur na verzending per post of binnen 24 uur na verzending per telefax of elektronische post naar het juiste telefaxnummer (met correcte respons) of het juiste elektronische postnummer van de geadresseerde.
Aangesloten bij ICT Office
Registratie Algemene Voorwaarden
Branchevereniging van IT bedrijven in Nederland.Interactieve Web Producties
All rights reserved
Copyright iWebPro - Interactive Web Productions 2006
Webdesign and Development : iWebPro (C) Interactieve Web Producties